Премини на содржината ↓

Што правиме

Македонскиот национален комитет е составен исклучиво од ученици од Македонија на еден од колеџите, кои волонтерски го водат селекцискиот процес за идни македонски ученици на СОК. Ние ги составуваме и евалуираме апликациите, ги организираме и спроведуваме интерјувата и сме единствениот канал за комуникација помеѓу апликантите од Македонија и колеџите. Македонскиот Национален Комитет е реконструиран во 2010 согласно вредностите на движењето СОК. Комитетот се обврзува на фер и транспарентен изборен процес на учениците, како и застапување на вредностите на СОК на територијата на Република Македонија.